فرکانس ها

ماهواره هاتبرد

فرکانس ۱۰۷۷۵ افقی ۲۷۵۰۰

ماهواره یوتلست ۷

فرکانس ۱۱۲۶۲ افقی ۲۷۵۰۰

اجرا شده توسط: همیار وردپرس