برنامه های شبکه 4U

لیست برنامه های روز

ساعتی با 4U

برنامه جذاب با علی مرشدی

ساعتی با 4U – قسمت اول

برنامه جذاب ساعتی با 4U با علی مرشدی برنامه ای اجتماعی ، که هر هفته مسائل مربوط به تلویزیون های ایرانی را بررسی میکند و همچنین میکوشد تا تعاملی میان ایران مقیم ترکیه ایجاد کند ....

ساعتی با 4U – قسمت دوم

برنامه جذاب ساعتی با 4U با علی مرشدی برنامه ای اجتماعی ، که هر هفته مسائل مربوط به تلویزیون های ایرانی را بررسی میکند و همچنین میکوشد تا تعاملی میان ایران مقیم ترکیه ایجاد کند ....

ساعتی با 4U – قسمت سوم

برنامه جذاب ساعتی با 4U با علی مرشدی برنامه ای اجتماعی ، که هر هفته مسائل مربوط به تلویزیون های ایرانی را بررسی میکند و همچنین میکوشد تا تعاملی میان ایران مقیم ترکیه ایجاد کند ....

ساعتی با 4U – قسمت چهارم

برنامه جذاب ساعتی با 4U با علی مرشدی برنامه ای اجتماعی ، که هر هفته مسائل مربوط به تلویزیون های ایرانی را بررسی میکند و همچنین میکوشد تا تعاملی میان ایران مقیم ترکیه ایجاد کند ....

امروز باید ببینمت

واقعی جالب است